Hvordan fungerer det

 

Spørsmål og svar

Avbestillingsre

Forestillinger på Broadway

 • Vi godtar endringer& gir fullrefundering påkanselleringer somer oss i hendeinnen 10 dager førforestillinger.
 • Vi kan ikke ta imotendringer ellerkanselleringer forforestillinger somer merket med"ingen endring /kansellering".
 • Navnendringer påbilletter må væreoss i hende minst48 timer førgjeldendeforestilling går avstabelen.
 • Skulle dubestemme deg forå kanselere mindreenn 10 dager føren forestilling, velda er det opp tilteatret å ta enavgjørelse omhvorvidt de vilutstede entilbakebetaling. Vi iNewYork60 vilgjøre alt vi kan forå hjelpe deg, menvi kan ikkegarantere at du fårrefundert biletten.

Ta kontakt når deter noe du lurer på.Vi svarer degiløpet av 24 timer.

Aktiviteter og Turer

 • Endringer ogkanselleringer medfull refunderingaksepteres inntil10 dager føraktiviteter / turer
 • Noen aktiviteter ogturer er merketmed "Ingenendringer /kanselleringer": Vikan ikke avbestille,endre ellerrefundere disseproduktene undernoenomstendigheter.
 • Vi kan gjørenavneendringerinnen 48 timer føren aktivitet ellertur.
 • Skulle dubestemme deg forå kanselleremindre enn 20dager før enaktivitet/tur, vel daer det opp tilteatret å ta enavgjørelse omhvorvidt de vilutstede entilbakebetaling. Vi iNewYork60 vilgjøre alt vi kan forå hjelpe deg, menvi kan ikkegarantere at du fårrefundert biletten.

Ta kontakt når deter noe du lurer på.Vi svarer degiløpet av 24 timer.

Opera

 • Opera-biletter kanendres ogkanselleres medfull refunderingfrem til 20 dagerfør gjeldendeforestilling.
 • Noen opera-forestillinger ermerket med "Ingenendring /kansellering": Vikan ikke avbestille,endre ellerrefundere disseproduktene undernoenomstendigheter.
 • Du kan endrebillettnavn innen15 dager før enopera-forestilling.
 • Skulle dubestemme deg forå kanselleremindre enn 20dager før enopera-forestilling,vel da er det opp tilteatret å ta enavgjørelse omhvorvidt de vilutstede entilbakebetaling. Vi iNewYork60 vilgjøre alt vi kan forå hjelpe deg, menvi kan ikkegarantere at du fårrefundert biletten.

Ta kontakt når deter noe du lurer på.Vi svarer degiløpet av 24 timer.

Andre spørsmål?

Kontakt oss! Våreflerspråkligemedarbeideresvarer på dinepost innen 24timer. Detgjelder mandagtil fredag​​. Noterdeg at det kanta 48 timer ihelger og ferier.

Du kan også ringeoss! Ta en titt påkontaktsiden vår ,så finner du ettelefonnummersom gjelder fordeg.

Billetthenting

Hvordan henter jegbilettene mine?

Bare ta med enutskrift av e-postentil det aktuellebillettkontoret hvorbillettene dineventer.

 • Teaterbilletter måhentes innen 45minutter - 2 timerfør forestillingen.
 • Turbilletter måhentes som angittpåbillettbestillingen.

Må jeg legitimeremeg med sammekredittkortet forkjøp og henting avbilletter?

Nei. Du trengerkun å vise frem etID som samsvarermed navnet påreservasjonen.

Kjøp

Kuinka ostan lippuja NewYork60.comissa?

 1. Valitse Broadway-näytöksesi/Kiertueesi/Oopperasi
 2. Valitse päivämäärä ja lippujen lukumäärä
 3. Syötä lippujen noutajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 4. Maksa turvallisesti luotto- tai pankkikortilla tai Paypalilla.

Lähetämme sinulle ostovahvistuksen sähköpostiisi välittömästi kullekin tilaamallesi tuotteelle.

Lähetämme sinulle yleensä tarkat istumapaikkasi 2 tunnin kuluessa ostotapahtumasta. Tietyissä tapauksissa tähän voi mennä jopa 2 työpäivää teatterista riippuen.

Kun sluttpriser -eller kreativeekstragebyrer?

Absolutt sluttpriser.Bare. Vi benytteross ikke kreativeekstragebyrer. Deter kun prisen pånettstedet somgjelder. Det du ser,er det du betaler! Vi tar kunamerikanskedollar.

Hvordan kan jegkjøpe billetter pertelefon?

Vi tar telefoner frahele verden, ogsvareroppringinger påengelsk, franskeller spansk. Altettersom hva sompasser best fordeg. Gå gjerne tilvår kontaktside ogfinn det mestrelevantetelefonnummeretfor deg.

Jeg har kjøpt minebilletter, men harenda ikke mottattenbetalingsbekreftelse. Hva gjør jeg?

Først sjekker dumappen forsøppelpost. Dersombetalingsbekreftelsenikke er der heller, er det fint om dutar kontakt medoss Bare gi osskjøperens navn ogepost, så fikser videt for deg.

Jeg forsøkte åkjøpe billetter, mendet gikk ikke

Kontakt oss., Vi hjelper degmed å finne uthvorfor du ikkefikk bestilt, ogsørger for at dukan kjøpebilletter så snartsom mulig.

Eteplassering

Når får jegseteplasseringenemine?

NewYork60 bekrefter seteplasseringerlike etter at de erbestilt. Vanligvishører du fra ossfør det er gått 2timer. I sjeldnetilfeller kan det taopptil 2 virkedager.Det avhenger littav teateret somsetter oppforestillingen.

Dersom du ikkemottar en e-postinnen tovirkedager, bør dusjekke spam-mappen før dukontakter oss om åsende den pånytt.

Hvor får jegseteplassering?

Du får samletseteplassering, enten Påorkesterplass (i98% av tilfellene) eller på Parkettmidtfelt.. Teatrettildeler kun debeste ledigeplasser påkjøpstidspunktet. Vi sender deg dinetildelte plasser korttid etter kjøpet.

Husk at jotidligere dukjøper, jo bedresitteplasser fårdu!

Hvor er de ulikeplassene iteateret?

 • Orkesterplass ernærmest scenen.De er ofteforetrukket avteatergjengere.
 • Våreparkettplasser ervanligvis de toførsteparkettrekkene. Dekan sammenlignesmed seter påorkesterplass.
 • Premium-plasserer blant de beste iteateret. De selgesgjerne til høyerepriser.
 • Vi selger vanligvisikke plasser påbakerste balkong.De er lengst bortefra scenen hvordet er dårligst sikt.
 • Promo-billetter ervåre spesialtilbud.Disse viser segogså ihandlevognen vårav og til.

Klikk her for åse teaterkartet.

Får jeg samletseteplassering?

JA! Vi garantererat alle grupper på4 eller mindre fårsamletseteplassering.Dette gjelder ogsårundt 98% prosentav større grupper.

Kan jeg avbestilledersom jeg ermisfornøyd medseteplasseringen?

Absolutt. Bare takontakt 10 dagerfør forestillingen,så endrerseteplasseringenfor deg. Vi kanogså REFUNDERE allebilletter til de allerfleste forestillingerdersom du girbeskjed 10 dager iforvegen. Kontakt oss.!

Er det mulig å fåvite hva minseteplassering blirfør jeg kjøperbilletter?

Vi kan ikke velgeseteplasser, menvi kan antydehvilkenseteplassering dumest sannsynlig vilfå. Bare fortell osshvilken forestillingdet gjelder,sammen med datoog antall billetter.Skulle du ikke likesitteplassene kandu avbestille inntill10 dager førforestillingen.

Hva er Premium-plasser?

Premium-plasseneer vanligvisplassert i sentrumav orkesterplass,eller på siden inærheten av enmidtgang. Det erheller sjeldent atde er plassert nærmidtgangen påsiden eller i selvede to førsterekkene påparkettplass. NårPremium-billetterkommer for salgdukker de opp somet alternativ ihandlevognen.

Klikk her for åse teaterkartet

Jeg har kjøptebilletter, men harikke fått tildelt etsete. Hva gjør jeg?

Først sjekker dumappen forsøppelpost.Dersombetalingsbekreftelsenikke er der heller, er det fint om dutar kontakt medoss. Bare gi osskjøperens navn ogepost, så fikser videt for deg. Huskat setetildeling kanta opptil 2virkedager.

Spesielleforespørsler

Hva om billetteneer en gave?

Det er greit. Bareoppgi navnet påpersonen somhenter billettene. Deretter velger dudenbetalingsmetodedu selv måtteønske. Vi senderbetalingsbekreftelsentil e-postadressendu oppgir.

Hvordanreserverer jegbilletter for engruppe? Har deregrupperabatter?

Gå til Gruppebilletter former informasjonom gruppesalg ogpriser.

Hvordanreserverer jeg enhandikapplass?

Vi kan ordne dettedirekte medteateret. Ta gjernekontakt med oss for merinformasjon.